info@zeleni-grad.hr 022 332 325

OGLAŠAVANJE PRODAJE OTPADNOG ŽELJEZA

ZELENI GRAD ŠIBENIK d.o.o., Stjepana Radića 100, OIB: 54873130289 oglašava pojedinačnu prodaju kako slijedi:

  1. Pocinčani spremnici (kontejneri) – ključni broj 16 01 17

Volumena 1100L – 34 komada

Prodaja se vrši po načelu ” viđeno-kupljeno”, čime su isključeni svi naknadni prigovori.

Razgledavanje materijala moguće je izvršiti na adresi ZELENI GRAD ŠIBENIK, Stjepana Radića 100, Šibenik, uz prethodnu najavu na mob. 091 462 1167 od  20. do 23. travnja 2021. godine u vremenu od 8:00-14:00 sati.

Ponuda mora sadržavati:

  • naziv, sjedište i OIB pravne osobe (presliku izvatka iz sudskog ili obrtnog registra),
  • ime i prezime, adresu, broj osobne iskaznice i OIB za fizičku osobu (presliku osobne iskaznice),
  • ponuđenu cijenu po kg u kunama,
  • kontakt telefon ili e-mail

Ponuda mora biti potpisana i ovjerena. Kriterij za odabir je najviša ponuđena cijena. Za istovjetne ponude povoljnija se smatra ona pristigla ranije.

Rok za dostavu ponuda je  23. travnja 2021. godine do 14:00 sati, a kada je otvaranje ponuda. Otvaranje ponuda nije javno. Ponude se dostavljaju na adresu: ZELENI GRAD ŠIBENIK d.o.o., Stjepana Radića 100, 22000 Šibenik, s naznakom “prodaja otpadnog željeza” i “ne otvaraj”.

Nepravovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati.

Ponuditelj će plaćanje izvršiti temeljem  ugovora i ispostavljenog računa najkasnije u roku od 30 dana od dana isporuke.

Troškove vaganja, utovara i otpreme snosi kupac.

ZELENI GRAD ŠIBENIK d.o.o. zadržava pravo odustanka od prodaje i ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima.