info@zeleni-grad.hr 022 332 325

OGLAŠAVANJE PRODAJE OTPADNOG STAKLA, METALA I PLASTIKE

ZELENI GRAD ŠIBENIK d.o.o., Stjepana Radića 100, OIB: 54873130289 oglašava pojedinačnu prodaju kako slijedi:

 1. Staklena ambalaža – ključni broj 15 01 07 (Procijenjena količina 15 000 kg)
 2. Metal – ključni broj 20 01 40 (Procijenjena količina 1000 kg)
 3. Plastika – ključni broj 20 01 39
 • 3.1. Plastični spremnici (kante)
  • Volumen 240L – 2 kom
  • Volumen 120L – 13 kom
  • Volumen 80L – 1 kom
 • 3.2. Balirana plastika PET (polietilentereftalat)
  • 25 bala – procijenjena težina 110kg/bala
 • 3.3. Balirana plastika HDPE MIX (polietilen visoke gustoće)
 • 10 bala – procijenjena težina 110kg/bala
 • 3.4. Plastični čepovi  (Procijenjena težina 300 kg)

Prodaja se vrši po načelu ” viđeno-kupljeno”, čime su isključeni svi naknadni prigovori.

Razgledavanje materijala moguće je izvršiti na adresi ZELENI GRAD ŠIBENIK, Stjepana Radića 100, Šibenik, uz prethodnu najavu na mob. 091 548 3392 od  6. do 13. prosinca 2019. godine u vremenu od 8:00-14:00 sati.

Ponuda mora sadržavati:

-naziv, sjedište i OIB pravne osobe (presliku izvatka iz sudskog ili obrtnog registra),
-ime i prezime, adresu, broj osobne iskaznice i OIB za fizičku osobu (presliku osobne iskaznice),

-ponuđenu količinu i cijenu po kg pojedinačno za svaku vrstu otpadnog materijala u kunama,

– kontakt telefon ili e-mail

Ponuda mora biti potpisana i ovjerena. Kriterij za odabir je najviša ponuđena cijena. Za istovjetne ponude povoljnija se smatra ona pristigla ranije.

Rok za dostavu ponuda je  13. prosinca 2019. godine do 14:00 sati, a kada je otvaranje ponuda. Ponude se dostavljaju na adresu: ZELENI GRAD ŠIBENIK d.o.o., Stjepana Radića 100, 22000 Šibenik, s naznakom “prodaja otpadnog stakla, metala i plastike” i “ne otvaraj”.

Nepravovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati.

Ponuditelj će plaćanje izvršiti temeljem  ugovora i ispostavljenog računa najkasnije u roku od 30 dana od dana isporuke.

Troškove vaganja, utovara i otpreme snosi kupac.

ZELENI GRAD ŠIBENIK d.o.o. zadržava pravo odustanka od prodaje i ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima.