info@zeleni-grad.hr 022 332 325

OGLAŠAVANJE  PRODAJE OTPADNOG STAKLA I BIORAZGRADIVOG OTPADA

ZELENI GRAD ŠIBENIK d.o.o., Stjepana Radića 100, OIB: 54873130289 oglašava pojedinačnu prodaju kako slijedi:

  1. Staklena ambalaža – ključni broj 15 01 07
    Procijenjena količina 15 000 kg
  1. Biorazgradivi otpad( otpad čini samo kora, trava, drvo, odnosno drugo biljno tkivo, ostaci od rezanja drva, živice i sl.) – ključni broj 20 02 01
    Procijenjena količina 10 000 kg

Prodaja se vrši po načelu ” viđeno-kupljeno”, čime su isključeni svi naknadni prigovori.

Razgledavanje materijala moguće je izvršiti na adresi ZELENI GRAD ŠIBENIK, Stjepana Radića 100, Šibenik, uz prethodnu najavu na mob. 091 462 1167 od  08. do 17. siječnja 2020. godine u vremenu od 8:00-14:00 sati.

Ponuda mora sadržavati:

  • naziv, sjedište i OIB pravne osobe (presliku izvatka iz sudskog ili obrtnog registra),
  • ime i prezime, adresu, broj osobne iskaznice i OIB za fizičku osobu (presliku osobne iskaznice),
  • ponuđenu količinu i cijenu po kg pojedinačno za svaku vrstu otpadnog materijala u kunama,
  • kontakt telefon ili e-mail

Ponuda mora biti potpisana i ovjerena. Kriterij za odabir je najviša ponuđena cijena. Za istovjetne ponude povoljnija se smatra ona pristigla ranije.

Rok za dostavu ponuda je  17. siječnja 2020. godine do 14:00 sati, a kada je otvaranje ponuda. Otvaranje ponuda nije javno. Ponude se dostavljaju na adresu: ZELENI GRAD ŠIBENIK d.o.o., Stjepana Radića 100, 22000 Šibenik, s naznakom “prodaja otpadnog stakla i biorazgradivog otpada” i “ne otvaraj”.

Nepravovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati.

Ponuditelj će plaćanje izvršiti temeljem  ugovora i ispostavljenog računa najkasnije u roku od 30 dana od dana isporuke.

Troškove vaganja, utovara i otpreme snosi kupac.

ZELENI GRAD ŠIBENIK d.o.o. zadržava pravo odustanka od prodaje i ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima.