info@zeleni-grad.hr 022 332 325

OGLAŠAVANJE PRODAJE OTPADNE STAKLENE AMBALAŽE, METALA, AMBALAŽE OD METALA, TEKSTILA , DRVA I AMBALAŽE OD PLASTIKE

ZELENI GRAD ŠIBENIK d.o.o., Stjepana Radića 100, OIB: 54873130289 oglašava pojedinačnu prodaju korisnog otpada, koji se prikuplja i koji će se prikupiti do 31.12.2021., kako slijedi:

 1. Staklena ambalaža – ključni broj 15 01 07
  Procjena količine 40 000 kg
 1. Metal (iz glomaznog otpada)ključni broj 20 01 40
  Procjena količine 12 000 kg
 1. Ambalaža od metala – ključni broj 15 01 04
  Procjena količine 15 000 kg
 1. Tekstil – ključni broj 20 01 11
  Procjena količine 84 000 kg
 1. Drvo (iz glomaznog otpada) – ključni broj 20 01 38
  Procjena količine 84 000 kg
 1. Ambalaža od plastike (PET, HDPE, LDPE) – ključni broj 15 01 02
  Procjena količina 192 000 kg

 

Napomena: otpad je u rasutom stanju.

Prodaja se vrši po načelu ” viđeno-kupljeno”, čime su isključeni svi naknadni prigovori.

Razgledavanje materijala moguće je izvršiti na adresi ZELENI GRAD ŠIBENIK, Stjepana Radića 100, Šibenik, uz prethodnu najavu na mob. 091 548 3392 od  15. do 23. veljače 2021. godine u vremenu od 8:00-14:00 sati.

Ponuda mora sadržavati:

 • naziv, sjedište i OIB pravne osobe (presliku izvatka iz sudskog ili obrtnog registra),
 • ime i prezime, adresu, broj osobne iskaznice i OIB za fizičku osobu (presliku osobne iskaznice),
 • ponuđenu cijenu po kg pojedinačno za svaku vrstu otpadnog materijala u kunama,
 • kontakt telefon ili e-mail

Ponuda mora biti potpisana i ovjerena. Kriterij za odabir je najviša ponuđena cijena. Za istovjetne ponude povoljnija se smatra ona pristigla ranije.

Rok za dostavu ponuda je  23. veljače 2021. godine do 14:00 sati, a kada je otvaranje ponuda. Otvaranje ponuda nije javno. Ponude se dostavljaju na adresu: ZELENI GRAD ŠIBENIK d.o.o., Stjepana Radića 100, 22000 Šibenik, s naznakom “prodaja otpadne staklene ambalaže, metala(iz glomaznog otpada), ambalaže od metala, tekstila, drva(iz glomaznog otpada) i ambalaže od plastike” i “ne otvaraj”.

Nepravovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati.

Ponuditelj će plaćanje izvršiti temeljem  ugovora i ispostavljenog računa najkasnije u roku od 30 dana od dana isporuke.

Troškove vaganja, utovara i otpreme snosi kupac.

ZELENI GRAD ŠIBENIK d.o.o. zadržava pravo odustanka od prodaje i ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima.