info@zeleni-grad.hr 022 332 325

OGLAŠAVANJE  PRODAJE OTPADNE PLASTIKE

ZELENI GRAD ŠIBENIK d.o.o., Stjepana Radića 100, OIB: 54873130289 oglašava pojedinačnu prodaju kako slijedi:

1. Plastični spremnici (kontejneri) – ključni broj 20 01 39
Volumena 1100L – 35 komada
2. Plastični spremnici (kante) – ključni broj 20 01 39
Volumena 240L – 261 kom
Volumena 120L – 84 kom
Volumena 80L – 9 kom
3. Balirana plastika PET (polietilentereftalat) – ključni broj 15 01 02
4 kom. baliranih – procijenjena težina 440 kg
4. Balirana plastika HDPE MIX (polietilen visoke gustoće) – ključni broj 15 01 02
2 kom. baliranih – procijenjena težina 220 kg
5. Balirane vrećice LDPE FOLIJA NATUR (polietilen niske gustoće) – ključni broj 15 01 02
1 kom. baliranih – procijenjena težina 80 kg
6. Balirane vrećice LDPE šarene (polietilen niske gustoće) – ključni broj 15 01 02
1 kom. baliranih – procijenjena težina 80 kg

Prodaja se vrši po načelu ” viđeno-kupljeno”, čime su isključeni svi naknadni prigovori. Razgledavanje materijala moguće je izvršiti na adresi ZELENI GRAD ŠIBENIK d.o.o., Stjepana Radića 100, Šibenik, uz prethodnu najavu na mob. 091 548 3392 od  23. do 30. listopada 2020. godine u vremenu od 8:00-14:00 sati.

Ponuda mora sadržavati:
-naziv, sjedište i OIB pravne osobe (presliku izvatka iz sudskog ili obrtnog registra),
-ime i prezime, adresu, broj osobne iskaznice i OIB za fizičku osobu (presliku osobne
iskaznice),
-ponuđenu količinu i cijenu po kg pojedinačno za svaku vrstu otpadnog materijala u kunama,
– kontakt telefon ili e-mail

Ponuda mora biti potpisana i ovjerena. Kriterij za odabir je najviša ponuđena cijena. Za istovjetne ponude povoljnija se smatra ona pristigla ranije.

Rok za dostavu ponuda je  30. listopada 2020. godine do 14:00 sati, a kada je otvaranje ponuda. Otvaranje ponuda nije javno. Ponude se dostavljaju na adresu: ZELENI GRAD ŠIBENIK d.o.o., Stjepana Radića 100, 22000 Šibenik, s naznakom “prodaja otpadne plastike” i “ne otvaraj”.

Nepravovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati.

Ponuditelj će plaćanje izvršiti temeljem  ugovora i ispostavljenog računa najkasnije u roku od 30 dana od dana isporuke.

Troškove vaganja, utovara i otpreme snosi kupac.

ZELENI GRAD ŠIBENIK d.o.o. zadržava pravo odustanka od prodaje i ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima.