info@zeleni-grad.hr 022 332 325

JAVNO NADMETANJE ZA PRODAJU RABLJENIH VOZILA

ZELENI GRAD ŠIBENIK d.o.o., Stjepana Radića 100, OIB: 54873130289 objavljuje javno nadmetanje za pojedinačnu prodaju rabljenih vozila i radnih strojeva.

R.br.Vozilo / strojprocijenjena cijena u kn
(bez PDV-a)
1.TERETNO VOZILO MAN – TIP 18.224 L NADOGRADNJA
SMEĆAR SA POTISNOM PLOČOM I UREĐAJEM ZA PRANJE
KONTEJNERA I KANTI, MARKE FARID MP 25 . KAPACITETA
16m³ VOZILO JE ODJAVLJENO . GODINA PROIZVODNJE
2001. VOZILO JE U ISPRAVNOM STANJU. BROJ ŠASIJE
WMAL87ZZZ2Y091211
50.000,00
2.TERETNO VOZILO MAN – TIP 18.224, NADOGRADNJA
SMEĆAR SA POTISNOM PLOČOM, MARKE FARID PN 15.
KAPACITETA 16m³. GODINA PROIZVODNJE 2001. VOZILO JE
ODJAVLJENO. U ISPRAVNOM JE STANJU. BROJ ŠASIJE
WML87ZZZ2Y090463
50.000,00
3.TERETNO VOZILO MARKE TAM 80, TIP T80, GODINA
PROIZVODNJE 1988.,ODJAVLJEN 23.08.2017., NEISPRAVAN
I NEKOMPLETAN, BROJ ŠASIJE 880004440
5.000,00

Pravo sudjelovanja u ovom nadmetanju imaju sve pravne i fizičke osobe koje dostave jamstvo za ozbiljnost svoje ponude. Jamstvo za ozbiljnost ponude u formi jamčevine uplaćuje u korist žiro-računa prodavatelja HR8324020061100809630 kod Erste&Steiermärkische Bank d.d. u iznosu od 10% procijenjene cijene za svako vozilo.

Uplaćeni novčani polog ponuditelja čije ponude budu odabrane uračunati će se u kupoprodajnu cijenu, dok će se polozi ponuditelja čije ponude ne budu odabrane biti vraćene.

Ponuditelj davanjem predmetnog jamstva daje suglasnost da u slučajevima: odustajanja od ponude, dostavljanja neistinitih podataka, ne uplate ponuđene cijene u ostavljenom roku i ne udovoljavanju ostalim uvjetima ovog nadmetanja ZELENI GRAD ŠIBENIK d.o.o. trajno zadrži uplaćeni iznos pologa.

Vozila se prodaju po načelu ” viđeno-kupljeno”, čime su isključeni svi naknadni prigovori.

Vozila se mogu razgledati na adresi ZELENI GRAD ŠIBENIK, Stjepana Radića 100, Šibenik, uz prethodnu najavu na mob. 091/548-3392 od 28.svibnja do 08. lipnja 2018. godine u vremenu od 8:00-12:00 sati.

Ponuda mora sadržavati:

  • naziv, sjedište i OIB pravne osobe (presliku izvatka iz sudskog ili obrtnog registra),
  • ime i prezime, adresu, broj osobne iskaznice i OIB za fizičku osobu (presliku osobne iskaznice),
  • ponuđeni iznos kupoprodajne cijene u kunama i iskazan sa PDV-om,
  • dokaz o uplati jamčevine,
  • žiro račun ponuditelja u slučaju povrata jamčevine i kontakt broj.

Ponuda mora biti potpisana i ovjerena. Kriterij za odabir je najviša ponuđena cijena veća od procijenjene. Za istovjetne ponude povoljnija se smatra ona pristigla ranije.

Rok za dostavu ponuda je  08. lipnja 2018. godine do 12:00 sati, a kada je i javno otvaranje ponuda. Ponude se dostavljaju na adresu: ZELENI GRAD ŠIBENIK d.o.o., Stjepana Radića 100, 22000 Šibenik, s naznakom “javno nadmetanje-prodaja vozila” i “ne otvaraj”.

Nepravovremene i ponude čija cijena bude niža od procijenjene neće se razmatrati.

Izabrani natjecatelj dužan je u roku od tri dana od dana donošenja odluke o javno kupoprodaji vozila uplatiti ponuđenu cijenu. Po izvršenoj uplati i predočenju dokaza o izvršenoj uplati sačinit će se kupoprodajni ugovor i izvršiti primopredaja kupljenog vozila. U protivnim prodavatelj će pozvati slijedećeg najpovoljnijeg ponuditelja na potpis ugovora.

Troškove utovara i otpreme, odnosno odvoženja snosi kupac, kao i eventualne ostale troškove vezane uz kupnju i prijenos vlasništva, te eventualnu ovjeru popisana ugovoru.

ZELENI GRAD ŠIBENIK d.o.o.

Preuzimanje datoteka:

JAVNO NADMETANJE ZA PRODAJU RABLJENIH VOZILA