info@zeleni-grad.hr 022 332 325

JAVNO NADMETANJE ZA PRODAJU RABLJENIH VOZILA I STROJEVA

GRADSKA ČISTOĆA d.o.o. Šibenik, Stjepana Radića 100, OIB: 54873130289 objavljuje javno nadmetanje za pojedinačnu prodaju rabljenih vozila i radnih strojeva.

R.br.Vozilo / strojprocijenjena cijena u kn
(bez PDV-a)
1.TERETNO VOZILO MAN – TIP 18.224 L NADOGRADNJA SMEĆAR SA POTISNOM PLOČOM I UREĐAJEM ZA PRANJE KONTEJNERA I KANTI, MARKE FARID MP 25 . KAPACITETA 16m³ VOZILO JE ODJAVLJENO . GODINA PROIZVODNJE 2001. VOZILO JE U ISPRAVNOM STANJU. BROJ ŠASIJE WMAL87ZZZ2Y091211 115.000,00
2.TERETNO VOZILO MAN – TIP 18.224, NADOGRADNJA SMEĆAR SA POTISNOM PLOČOM, MARKE FARID PN 15. KAPACITETA 16m³. GODINA PROIZVODNJE 2001. VOZILO JE ODJAVLJENO. U ISPRAVNOM JE STANJU. BROJ ŠASIJE WML87ZZZ2Y090463115.000,00
3.TERETNO VOZILO MAN, REG. OZNAKE ŠI 130 FB, TIP 18.285, NADOGRADNJA ZA PRIJEVOZ I PODIZANJE KONTEJNERA. DOPUŠTENA NOSIVOST 9,5 t . GODINA PROIZVODNJE 2004 VOZILO REGISTRIRANO DO 11.07.2018. U ISPRAVNOM STANJU . BROJ ŠASIJE WMAL87ZZ04Y132167130.000,00
4.ČISTILICA, REG.OZNAKE ŠI 291D, MARKE SCHMIT. GODINA PROIZVODNJE 1998.REGISTRIRANA DO 04.06. 2018.U ISPRAVNOM STANJU,BROJ ŠASIJE ZA954W1CSEME89493100.000,00
5.RADNI STROJ MARKE JOHNSTON, REG. OZNAKA ŠI 802 EK, TIP COMP.WASHER 142 A, GODINA PROIZVODNJE 2005. REGISTRIRAN DO 12.04. 2018., U ISPRAVNOM STANJU,BROJ ŠASIJE SA92VMCWX5206889475.000,00

Pravo sudjelovanja u ovom nadmetanju imaju sve pravne i fizičke osobe koje dostave jamstvo za ozbiljnost svoje ponude. Jamstvo za ozbiljnost ponude u formi jamčevine uplaćuje u korist žiro-računa prodavatelja HR8324020061100809630 kod Erste & Steiermärkische Bank d.d. u iznosu od 10% procijenjene cijene za svako vozilo.

Uplaćeni novčani polog ponuditelja čije ponude budu odabrane uračunati će se u kupoprodajnu cijenu, dok će se polozi ponuditelja čije ponude ne budu odabrane biti vraćene.

Ponuditelj davanjem predmetnog jamstva daje suglasnost da u slučajevima: odustajanja od ponude, dostavljanja neistinitih podataka, ne uplate ponuđene cijene u ostavljenom roku i ne udovoljavanju ostalim uvjetima ovog nadmetanja GRADSKA ČISTOĆA d.o.o. trajno zadrži uplaćeni iznos pologa.

Vozila se prodaju po načelu ” viđeno-kupljeno”, čime su isključeni svi naknadni prigovori.

Vozila se mogu razgledati na adresi GRADSKA ČISTOĆA d.o.o., Stjepana Radića 100, Šibenik, uz prethodnu najavu na mob. 091/5483392 od 26. velječe do 08. ožujka 2018. godine u vremenu od 8:00-12:00 sati.

Ponuda mora sadržavati:

-naziv, sjedište i OIB pravne osobe (presliku izvatka iz sudskog ili obrtnog registra),
-ime i prezime, adresu, broj osobne iskaznice i OIB za fizičku osobu (presliku osobne iskaznice),
-ponuđeni iznos kupoprodajne cijene u kunama i iskazan sa PDV-om,
-dokaz o uplati jamčevine,
-žiro račun ponuditelja u slučaju povrata jamčevine i kontakt broj.

Ponuda mora biti potpisana i ovjerena .Kriterij za odabir je najviša ponuđena cijena veća od procijenjene. Za istovjetne ponude povoljnija se smatra ona pristigla ranije.

Rok za dostavu ponuda je  08. ožujka 2018. godine do 12:00 sati, a kada je i javno otvaranje ponuda. Ponude se dostavljaju na adresu: GRADSKA ČISTOĆA d.o.o., Stjepana Radića 100, 22000 Šibenik, s naznakom “javno nadmetanje-prodaja vozila” i “ne otvaraj”.

Nepravovremene i ponude čija cijena bude niža od procijenjene neće se razmatrati.

Izabrani natjecatelj dužan je u roku od tri dana od dana donošenja odluke o javno kupoprodaji vozila uplatiti ponuđenu cijenu. Po izvršenoj uplati i predočenju dokaza o izvršenoj uplati sačinit će se kupoprodajni ugovor i izvršiti primopredaja kupljenog vozila. U protivnim prodavatelj će pozvati slijedećeg najpovoljnijeg ponuditelja na potpis ugovora.

Troškove utovara i otpreme, odnosno odvoženja snosi kupac, kao i eventualne ostale troškove vezane uz kupnju i prijenos vlasništva, te eventualnu ovjeru popisana ugovoru.

GRADSKA ČISTOĆA d.o.o.

Preuzimanje datoteka:

JAVNO NADMETANJE ZA PRODAJU RABLJENIH VOZILA I STROJEVA
TERETNO VOZILO MAN – TIP 18.224
TERETNO VOZILO MAN, REG. OZNAKE ŠI 130 FB
RADNI STROJ MARKE JOHNSTON, REG. OZNAKA SI 802 EK
CISTILICA, REG.OZNAKE SI 291D, MARKE SCHMIT